2016-10-26

Rodzaj działalności leczniczej

Celem działania Szpitala jest:

 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocja zdrowia.

 

Do zadań Szpitala należy:

 

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie działalności diagnostycznej;

5) świadczenie usług farmaceutycznych;

6) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

7) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

8) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

9) udziała w programach zdrowotnych i badaniach naukowych;

10) realizacja zlecnonych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności;

11) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy.